Visie Leef Happy

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT : Leef Happy

A.    De start van ons project dateert van enkele jaren geleden. In 2009 zijn we echt van start gegaan en is de visie uitgewerkt in concrete acties voor de kleuterschool en een lessenaanbod in de lagere school.
In 2014 waren we er echt van overtuigd dat ons schoolklimaat, ons pedagogisch project en onze droom over onderwijs echt terug te vinden is binnen het ‘Leef Happy’-project en zit dit sindsdien in onze gehele werking verweven.

Het project is volledig geïmplementeerd en wordt nu verder geborgd en eigen gemaakt. Het is een project dat zijn basis krijgt in de kleuterschool, dan doorstroomt in de lagere school en verder al raakpunten kent in onze secundaire school en internaat.
We doorlopen gedurende een heel jaar ons programma van de 7 grondhoudingen.

B . Titel : LEEF HAPPY

Beschrijving (kort)

Wij geven de kinderen, aan de hand van 7 grondhoudingen, een goede basis mee om verder te groeien naar een jong-volwassene.  Zo krijgen ze de kans om te zoeken en hun eigen weg te vinden. Die handvaten kunnen ze nu gebruiken, maar ook later toepassen in hun persoonlijke en professionele relaties, in hun verdere leven !

Foto 1

C.    Beschrijving (uitgebreid)

Er waren bezorgdheden rond moeilijkere communicatie, taalgebruik van de kinderen, respectloosheid en  opkomende diversiteit in onze school. We hebben eerst de leraars meegenomen in de zoektocht :‘Wat willen we voor onze school?’ We zochten naar krachtlijnen en probeerden een unieke visie te schrijven, die paste binnen het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. We kregen ondersteuning van Walter Van Wouwe, die met het team een inspiratietraject bewandelde en ‘Sean Covey’ met de 7 grondhoudingen binnenbracht.
Na evaluatie bleek dit een goede basis om te zorgen dat er preventief gewerkt kan worden aan een positieve schoolcultuur.

Foto 2

IK GA VOOR MJN EIGEN LEVEN
Om de leerkrachten een leidraad te geven, is er een missie geschreven die heel erg geactualiseerd wordt.
Het is een werkbaar en persoonlijk document van elke leerkracht, aangepast aan elke klasgroep.
Er is een handleiding gemaakt om de zeven grondhoudingen te introduceren en er zijn oefeningen om de woorden en betekenis ervan vast te zetten. Er worden verhalen aangeboden, filmpjes, spelletjes en klasactiviteiten,  zodat er voldoende variatie zit in het aanbod rond Leef Happy.  (KS en LS)
Het team verandert, onze doelgroep verandert,… daarom is het nodig om steeds kritisch te blijven kijken. Er is nood aan extra vorming voor nieuwe leerkrachten, actualisering van het aanbod, flexibiliteit om om te gaan met de diversiteit van de kinderen,…
Foto 3

MAAK EEN PLAN
Ons kerndoel als Broeders Van Liefdeschool, is inzetten op identiteit en profilering binnen het onderwijs, waar we steeds kansen zoeken om zoveel mogelijk kinderen mee te nemen in opvoeding, onderwijs en zorg.
Bij ons project ‘Leef Happy’ willen we hen de kracht laten zien van het leven volgens bepaalde principes. Principes als verantwoordelijkheid nemen, plannen, respect hebben, willen en kunnen samenwerken en evenwicht, vinden we heel belangrijk.
We willen onze kinderen een gemeenschappelijke taal bieden, die ze met hun leerkachten en ouders kunnen gebruiken. Het is handig als je kan zeggen: ’belangrijke zaken eerst’ of ‘laten we een win-win-oplossing zoeken’.
We leren hen de zeven grondhoudingen toepassen aan de hand van dieren. Ze identificeren zich aan de creatieve Lily, of  natuurvriend Goof, of gaan graag STEM volgen zoals Ed.
Ons eigen stappenplan:
We vonden het belangrijk om eerst het eigen team te vormen, om dan de kinderen wegwijs te maken en hen te leren over de verschillende grondhoudingen. Zo kunnen we later de ouders ook meer en meer in het verhaal meenemen en hen tips geven hoe ‘Leef Happy’ ook thuis toegepast kan worden.  Er wordt ook een portfolio meegegeven naar huis, waar kinderen, leerkrachten en ouders over de grondhouding zelf een reflectie schrijven. Een mooi groei-document dat meegegeven wordt op het einde van het zesde leerjaar!
Foto 4

EERST WERKEN, DAN SPELEN
Door werkgroepen te vormen, zetten we onze talenten in. We leren kinderen nadenken, kritisch om te gaan met anderen en kansen te geven om mee naar oplossingen te zoeken.
We zetten met onze OKAN- leerkracht in op het goed voelen van anderstalige nieuwkomers in de school.
We werken met vrijwilligers die onze school mee wil laten draaien. Ze dragen op hun manier allemaal een steentje bij, in de klas, met de voetpool, fietslessen, soepbedeling,…. Zelfs mensen met een beperking (bijv. autisme) zetten we in om leerkrachten te ondersteunen of kinderen te helpen.

Foto 5

ZOWEL AAN JEZELF ALS AAN ANDEREN DENKEN
Bij conflicten leren we de kinderen te denken in vier stappen, die leiden tot een oplossing die voor alle partijen goed kan zijn. We leren vergeven, empathie en respect opbrengen voor elkaar. Daar gebruiken we een gedragsblad voor, waar ze de conflictsituatie onder de loep gaan nemen en grondiger kijken naar een manier hoe ze dat een volgende keer beter kunnen aanpakken. Daarbij zijn weer de grondhoudingen hun leidraad.

Foto 6

EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN
Door kringgesprekken, rollenspellen, pro-actieve cirkels, … in te zetten bij een actueel probleem of conflict, leren kinderen te praten met elkaar. Ze krijgen een taal waarmee ze samen aan de slag kunnen. Taal is vaak een probleem omdat er anderstaligen zijn. Het blijft een oefeningen om door middel van te tekenen en gebaren, elkaar toch te begrijpen.
Foto 7

SAMEN IS BETER
De  grondhoudingen worden steeds met een toneel geïntroduceerd. Het wordt gespeeld door leerkrachten en soms grote kinderen, die ’de dieren van Zeveneik’ vertolken (en ondertussen al bijna ‘zijn’).
Allerlei sport-en thema-activiteiten worden door de Leef-Happy-bril bekeken en zo zijn er veel kansen tot samenwerking.
Er zijn de laatste jaren ook samenwerkingsverbanden met onze secundaire school, om het project op hun niveau verder te zetten. Ook het internaat, verbonden aan de school, ziet het positieve van de werking om toe te passen binnen hun leefcultuur.

Omdat we merkten dat onze school meer en meer ‘Leef Happy’ uitstraalde, kozen we een logo bij dit project. Waar we onze boom terugvinden met de mond (om te spreken), het oor (om te luisteren), het hart (zorg voor iedereen), het kruisje (het spirituele), de wortels (we mogen groeien), de vogel (we mogen zelf uitvliegen),…  Het logo vervat dus de hele visie.

Natuurlijk schreven we er een echt Leef-Happylied bij, want samen zingen is heerlijk! Met ons schoolkoor ‘The Happy Voices’ is het altijd plezant!

We hebben een huisstijl gecreëerd die, samen met ouders, doorgetrokken wordt in de hele school en speelplaatsen. De muur, de geschilderde spelletjes op de speelplaats, de vlaggen, de briefhoofden, …
Steeds opnieuw komen kleuren en dieren terug.
Foto 8

ZORG VOOR JEZELF
We proberen op verschillende vlakken ‘alert’ te blijven. Er zijn vier dimensies in ons leven:
– de lichamelijke dimensie bijv. one mile- a- day, middagsport, SVS-activiteiten, rusten, leeshoekjes, tekenstudie,…
– de geestelijke dimensie bijv. sudoku’s leren invullen, schrijfmiddagen, schaken, Ketnet- Karrewiet kijken, discussiëren, filosoferen,…
– de spirituele dimensie Bijv. yogamomenten, Bijbelteksten lezen, stil maken, vieringen in de kerk, moskee, …
– de sociaal-emotionele dimensie. Bijv. spelen met vrienden, koffiemomentje op woensdag met ouders, gezellige acties door het oudercomité, napraten na een vergadering, doedagen, Vicbar, …

Foto 9

–    Nieuwe methodieken, afspraken, … altijd afgetoetst worden aan ons project Leef Happy ?
–    Onze toekomstige nieuwe gebouwen Leef-Happy-minded worden bekeken?
–    Het nieuwe leerplan ‘ZILL’ grondig bekeken is, en dat de zeven grondhoudingen er helemaal in terug        te vinden zijn? (persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling)
–    We steeds zoekende zijn naar manieren om anderstalige en kansarme ouders te betrekken bij dit                waardevolle project?
–    Je op onze website (www.sint-victor.be) foto’s en teksten kan vinden van ons project?
–    We de enige school zijn in Vlaanderen die de zeven grondhoudingen als fundament heeft?
–    We trots zijn dat de inspectie tijdens de doorlichting onder de indruk was en ook een speciale                     vermelding schreef over Leef Happy? in het verslag.
–    We blij zijn dat we dit eens allemaal mochten vertellen en wie weet 😉

Happy groeten !